Openwrt旁路由Adguard设置参考

登录Adguard home界面,需要修改的有两个地方,一个是DNS上游服务器,一个是Bootstrap DNS 服务器。

下面是我填的DNS上游服务器地址,仅供参考。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
223.5.5.5
114.114.114.114
8.8.8.8
8.8.4.4
101.226.4.6
120.196.165.24
tls://dot.360.cn
https://dns10.quad9.net/dns-query
https://dns.google/dns-query
https://doh.360.cn/dns-query
https://doh-jp.blahdns.com/dns-query
https://dns.alidns.com/dns-query
tls://dns.alidns.com
tls://dns.google
tls://1dot1dot1dot1.cloudflare-dns.com

然后在并行请求之前打勾。
Bootstrap DNS 服务器需要填入你本地运营商提供的DNS地址,下面是我填入的地址,也是仅供参考。

1
2
3
4
5
202.99.216.113
202.97.131.178
114.114.114.114
8.8.8.8
8.8.4.4

另外黑名单DNS列表里面推荐几个订阅。

1
2
3
4
5
6
https://github.com/xinggsf/Adblock-Plus-Rule/blob/master/rule.txt
https://github.com/xinggsf/Adblock-Plus-Rule/blob/master/mv.txt
https://adguardteam.github.io/HostlistsRegistry/assets/filter_29.txt
https://adguardteam.github.io/HostlistsRegistry/assets/filter_21.txt
https://raw.githubusercontent.com/privacy-protection-tools/anti-AD/master/anti-ad-easylist.txt

下图是我使用了差不多半天时间的统计信息。
20230314105521